Симболи

Jan 24 2018
(0) Comments

Партијата има заштитен знак, знаме, химна и партиска легитимација.

Партискиот заштитен знак претставува стилизирана фигура на лав во бела боја над кој има знаме со црвена боја со шеснаесеткрако сонце, а под него со жолти букви е испишано името на партијата: Единствена Македонија.

Партиското знаме е во правоаголна форма со димензии во однос 2:1 со сина боја на кое во средината е стилизиран партискиот заштитен знак на партијата.

Химната на партијата е „Народе македонски“.

Партиската легитимација го содржи името и заштитниот знак на партијата и служи како документ за докажување на припадност на Партијата.