Oct 23 2017
0

Народно движење за Македонија, Изјави проф. д-р Јанко Бачев, проф. д-р Стефан Влахов Мицов, Драган Угриновски, Марјан Камиловски, Гоце Делчев .. Read More

Jan 24 2018
0

Ние сме секогаш на првата линија во одбрана на националните и државните интереси на македонскиот народ и македонската држава. Ние во Единс.. Read More

Jan 24 2018
0

Статут

Врз основа на член 29 од Статутот на Единствена Македонија,  Статутарната комисија утврди пречистен текст на Статутот. (Пречистениот текст .. Read More

Jan 24 2018
0

Симболи

Партијата има заштитен знак, знаме, химна и партиска легитимација. Партискиот заштитен знак претставува стилизирана фигура на лав во бела .. Read More

Jan 29 2018
0

Изјава, Единствена Македонија д-р Јанко Бачев, претседател на Единствена Македонија Скопје, 29 јануари 2018 Единствена Македонија, денес, поне.. Read More

Feb 03 2018
0

Како што е познато, Единствена Македонија на 23 јануари 2018 под архивски број 08-596/1, во Собранието поднесе Иницијатива за донесување на Одлука.. Read More

Видео